ശബ്‌ദത്തിന്റെ വേഗത

ടെക്‌സ്റ്റ് വിവർത്തനം, ഉറവിട ടെക്‌സ്‌റ്റ്, വിവർത്തന ഫലങ്ങൾ, ഡോക്യുമെന്റ് വിവർത്തനം.

malayalam meaning of word presentation

വെബ്സൈറ്റ് വിവർത്തനം ചെയ്യൽ

URL നല്‍കുക

ചിത്രത്തിന്റെ വിവർത്തനം

സംരക്ഷിച്ചു.

അതിവേഗ ഇംഗ്ലീഷ് → മലയാളം ← മലയാളം നിഘണ്ടു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക.

അവലോകനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുക പൂട്ടുക

 • English to Malayalam Dictionary
 • GRE Word List
 • Word Pronunciation
 • Malayalam to English Dictionary
 • Malayalam to Malayalam Dictionary
 • Multi Language Dictionary (50+ Languages)
 • Malayalam Holy Bible.
 • English To Malayalam Transliteration.

English To Malayalam Dictionary.

This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. Please support this free service by just sharing with your friends. If you find any bugs in this program please report me at [email protected]

ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ദയവായി [email protected] ൽ അറിയിക്കുക.

Malayalam | മലയാളം

You need to enable javascript to run this website..

Like On Facebook.

 • Great White Shark
 • Electric Eel
 • Neanderthal
 • African Clawed Frog
 • Black Russian Terrier
 • Guinea Fowl
 • Geoffroys Tamarin
 • Giant African Land Snail
 • Appenzeller Dog
 • Irish Setter
 • Saint Bernard
 • Snapping Turtle
 • Carolina Dog
 • Cairn Terrier
 • Chinese Crested Dog
 • German Shepherd
 • Eastern Lowland Gorilla
 • Airedale Terrier
 • Leaf-Tailed Gecko
 • Common Toad
 • Bedlington Terrier
 • Common Loon
 • German Pinscher
 • Nurse Shark
 • Australian Kelpie Dog
 • Radiated Tortoise
 • Clumber Spaniel
 • Crab-Eating Macaque
 • Arctic Wolf
 • Golden Oriole
 • Golden Lion Tamarin
 • Asian Giant Hornet
 • Border Collie
 • Vampire Bat
 • Field Spaniel
 • Cavalier King Charles Spaniel
 • Giant Schnauzer
 • Chinstrap Penguin
 • Cottontop Tamarin
 • Staffordshire Bull Terrier
 • English Shepherd
 • White Tiger
 • Neapolitan Mastiff
 • Basset Hound
 • Basking Shark
 • Horned Frog
 • River Turtle
 • Tiger Shark
 • Sumatran Orang-utan
 • Jack Russel
 • Hummingbird
 • Dogo Argentino
 • African Palm Civet
 • Indian Palm Squirrel
 • Cesky Fousek
 • Grizzly Bear
 • Stag Beetle
 • Caiman Lizard
 • Collared Peccary
 • Indochinese Tiger
 • White Faced Capuchin
 • Western Gorilla
 • Masked Palm Civet
 • Patas Monkey
 • Curly Coated Retriever
 • Western Lowland Gorilla
 • Bearded Dragon
 • Frigatebird
 • American Pit Bull Terrier
 • Gila Monster
 • Silver Dollar
 • Irish WolfHound
 • Old English Sheepdog
 • Mountain Lion
 • Common Buzzard
 • African Wild Dog
 • Raccoon Dog
 • White Rhinoceros
 • Australian Shepherd
 • Japanese Chin
 • Sumatran Elephant
 • X-Ray Tetra
 • African Civet
 • Japanese Macaque
 • Vervet Monkey
 • Giant Panda Bear
 • American Coonhound
 • Australian Terrier
 • American Eskimo Dog
 • Dusky Dolphin
 • Borneo Elephant
 • Woolly Mammoth
 • Tapanuli Orang-utan
 • Howler Monkey
 • Spadefoot Toad
 • Hippopotamus
 • Red-handed Tamarin
 • Banded Palm Civet
 • American Staffordshire Terrier
 • Humpback Whale
 • Estrela Mountain Dog
 • Bornean Orang-utan
 • Bluetick Coonhound
 • Fox Terrier
 • American Bulldog
 • Ibizan Hound
 • King Penguin
 • Bottle Nosed Dolphin
 • Common Frog
 • Cross River Gorilla
 • Galapagos Penguin
 • Tasmanian Devil
 • Grey Reef Shark
 • Anatolian Shepherd Dog
 • Yorkshire Terrier
 • Burrowing Frog
 • Flat Coat Retriever
 • Emperor Tamarin
 • Turkish Angora
 • Emperor Penguin
 • Siberian Tiger
 • Stick Insect
 • Black Widow Spider
 • Hammerhead Shark
 • Long-Eared Owl
 • Nightingale
 • Blue Lacy Dog
 • Pygmy Hippopotamus
 • Macaroni Penguin
 • Glass Lizard
 • Greenland Dog
 • Pied Tamarin
 • Galapagos Tortoise
 • Grey Mouse Lemur
 • Desert Tortoise
 • Finnish Spitz
 • Bearded Collie
 • Aldabra Giant Tortoise
 • Bolognese Dog
 • Thorny Devil
 • Minke Whale
 • Alpine Dachsbracke
 • Striped Rocket Frog
 • Umbrellabird
 • Asian Elephant
 • Monte Iberia Eleuth
 • English Cocker Spaniel
 • African Forest Elephant
 • Frilled Lizard
 • Poison Dart Frog
 • Purple Emperor
 • Siamese Fighting Fish
 • Bactrian Camel
 • Edible Frog
 • Butterfly Fish
 • African Penguin
 • Asian Palm Civet
 • Malayan Civet
 • Spider Monkey
 • Asiatic Black Bear
 • Squirrel Monkey
 • Dogue De Bordeaux
 • Afghan Hound
 • Water Buffalo
 • Basenji Dog
 • Grasshopper
 • Welsh Corgi
 • Leopard Seal
 • Pink Fairy Armadillo
 • South China Tiger
 • Epagneul Pont Audemer
 • Boston Terrier
 • Bernese Mountain Dog
 • Water Dragon
 • Flying Squirrel
 • Malayan Tiger
 • Killer Whale
 • English Springer Spaniel
 • Royal Penguin
 • Fishing Cat
 • Bichon Frise
 • Tiger Salamander
 • Indian Star Tortoise
 • Komodo Dragon
 • Greater Swiss Mountain Dog
 • Chesapeake Bay Retriever
 • Spiny Dogfish
 • African Bush Elephant
 • Border Terrier
 • Highland Cattle
 • Rattlesnake
 • Australian Cattle Dog
 • Keel Billed Toucan
 • Norfolk Terrier
 • Entlebucher Mountain Dog
 • Hercules Beetle
 • Green Bee-Eater
 • Golden Retriever
 • Humboldt Penguin
 • Puffer Fish
 • Gentoo Penguin
 • Tibetan Mastiff
 • Hermit Crab
 • Bengal Tiger
 • American Cocker Spaniel
 • Black Rhinoceros
 • Proboscis Monkey
 • River Dolphin
 • Roseate Spoonbill
 • American Water Spaniel
 • Whale Shark
 • Zebra Shark
 • Horseshoe Crab
 • Doberman Pinscher
 • Bull Terrier
 • Caterpillar
 • Deutsche Bracke
 • Stellers Sea Cow
 • Affenpinscher
 • Russian Blue
 • Darwin's Frog
 • Rockhopper Penguin
 • Pygmy Marmoset
 • Siberian Husky
 • Leopard Cat
 • Elephant Seal
 • Eastern Gorilla
 • Red Knee Tarantula
 • Australian Mist
 • Javan Rhinoceros
 • Sperm Whale
 • Alaskan Malamute
 • Sabre-Toothed Tiger
 • American Foxhound
 • West Highland Terrier
 • African Tree Toad
 • Labrador Retriever
 • Brazilian Terrier
 • Adelie Penguin
 • Magellanic Penguin
 • French Bulldog
 • Marine Toad
 • Sand Lizard
 • Scorpion Fish
 • Little Penguin
 • Dwarf Crocodile
 • Bull Mastiff
 • Labradoodle
 • Mountain Gorilla
 • Indian Elephant
 • Birds Of Paradise
 • Arctic Hare
 • Newfoundland
 • Sumatran Tiger
 • Egyptian Mau
 • Spectacled Bear
 • Boykin Spaniel
 • Clouded Leopard
 • Monitor Lizard
 • Elephant Shrew
 • Sri Lankan Elephant
 • Bavarian Mountain Hound
 • Sumatran Rhinoceros
 • Norwegian Forest
 • Yellow-Eyed Penguin
 • Pond Skater
 • Woolly Monkey
 • Fire-Bellied Toad
 • Leopard Tortoise
 • Crested Penguin
 • Indian Rhinoceros
 • Blackcurrant
 • Blood Orange
 • Pomegranate
 • Purple Mangosteen
 • Huckleberry
 • Bell Pepper
 • Chili Pepper
 • Passionfruit
 • Boysenberry
 • Dragonfruit
 • Canary Melon
 • Salal Berry

Search Word | പദം തിരയുക

Presentation, pronunciation of presentation   sorry, pronunciation doesn't support in this browser, english meaning.

The act of presenting, or the state of being presented; a setting forth; an offering; bestowal.

 • The act of presenting.
 • The state of being presented.
 • A performance, as of a drama.
 • Something, such as an award or gift, that is offered or given.
 • Something, such as a lecture or speech, that is set forth for an audience: gave a presentation on drug abuse.
 • A formal introduction.
 • A social debut.
 • Ecclesiastical The act or right of naming a cleric to a benefice.
 • The process of offering for consideration or display.
 • Medicine The position of the fetus in the uterus at birth with respect to the mouth of the uterus.

Malayalam Meaning

Hypernym for presentation.

Position , Attitude , Posture , Ceremony

പരാമര്‍ശം : Cross Reference words for presentation

Gift , Offer , Showy , Feast Of The Presentation , Order Of The Presentation Of The Virgin Mary , Bond Of Presentation

പര്യായം : Synonym words of presentation

Offering , Bestowal , Exhibition , Representation , Display , Appearance , Semblance , Show , Present , Presentment

പ്രാസം : Rhymes with presentation

Alsatian , Americanization , Appalachian , Balkanization , Christianization , Confederation , Corp. , Croatian , Dalmatian , Desegregation

ഒരേ സാഹചര്യം : Same Context words for presentation

Analysis , Interpretation , Representation , Discussion , Review , Description , Illustration , Statement , Exposition , Narrative

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

Found wrong meaning for presentation , like & share..

English - Malayalam Dictionary

Jenson ..That's My Name!!

Follow Me »»

malayalam meaning of word presentation

***** The Parts Of Malayalam Dictionaries' ( English-Malayalam , Malayalam-Malayalam & Malayalam-English ) Data are from Olam dataset (OdBL) .

Presentation Meaning in Malayalam

Meaning of presentation in malayalam, ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു.

Presentation Meaning in Malayalam , Presentation in Malayalam , Presentation Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of Presentation in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online pronounciation in malayalam and english, transliteration, manglish word , copy word description. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുള്ള നിഘണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം, മലയാളം - മലയാളം നിഘണ്ടു. The biggest and fastest English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundred thousands of words and definitions ProMallu. Promallu English to Malayalam dictionary, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

Presentation

[Sambhaavana]

[Nivedanam]

നാമം (noun)

സമ്മാനിക്കുന്ന വസ്‌തു

[Sammaanikkunna vasthu]

[Prathipaadanam]

[Avatharanam]

[Prakaashanam]

[Kaanikkal‍]

ഉപഹാരം കൊടുക്കല്‍

[Upahaaram keaatukkal‍]

പ്രസവത്തില്‍ ആദ്യം കാണുന്ന ശിശുഭാഗം

[Prasavatthil‍ aadyam kaanunna shishubhaagam]

[Kotukkal‍]

ഉപഹാരം കൊടുക്കല്‍

[Upahaaram kotukkal‍]

ക്രിയ (verb)

സമ്മാനിക്കല്‍

[Sammaanikkal‍]

കൊടുക്കല്‍

[Keaatukkal‍]

Presentation Meaning in English

നിർവചനം: അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിച്ച എന്തെങ്കിലും

നിർവചനം: നാടകീയമായ പ്രകടനം

നിർവചനം: ഒരു പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ്

നിർവചനം: വിവാഹ സമ്മാനമായി നൽകിയ പണം.

നിർവചനം: ഒരു സദസ്സിനു മുന്നിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗം

നിർവചനം: രോഗം, ആഘാതം മുതലായവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും മറ്റ് സാധ്യമായ സൂചനകളും, ഒരു വൈദ്യന്റെ ശ്രദ്ധ തേടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ വന്നതോ ആയ ഒരു രോഗി കാണിക്കുന്നു, ഉദാ: "മുപ്പത്തിനാലു വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ ചെറിയ പനി, വികസിത വിദ്യാർത്ഥികൾ, പ്രകടമായ വഴിതെറ്റൽ എന്നിവയുള്ള എമർജൻസി റൂം."

നിർവചനം: ജനനസമയത്ത് ഗര്ഭപാത്രത്തില് ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ സ്ഥാനം

നിർവചനം: എതിരാളി വിവാഹനിശ്ചയത്തിനായി ഒരാളുടെ ബ്ലേഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

നിർവചനം: ജനറേറ്ററുകളും റിലേറ്ററുകളും മുഖേനയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ.

നിർവചനം: ഒരു വൈദികനെ ബിഷപ്പിനോ സാധാരണക്കാരനോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവകാശം.

നിർവചനം: രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണ സമയത്ത് ആന്റിജൻ ശകലങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൽ

Misrepresentation

തെറ്റായ അവതരണം

[Thettaaya avatharanam]

Representation

റിപ്രസെന്റേഷന്‍

[Riprasenteshan‍]

വര്‍ണ്ണിക്കല്‍

[Var‍nnikkal‍]

ബോധിപ്പിക്കല്‍

[Beaadhippikkal‍]

പ്രസ്‌താവിക്കല്‍

[Prasthaavikkal‍]

[Abhinayam]

പ്രതിനിധിസ്ഥാനം

[Prathinidhisthaanam]

പ്രാതിനിധ്യം

[Praathinidhyam]

[Maathruka]

[Var‍nnanam]

[Prathiroopam]

[Niroopanam]

സൂചിപ്പിക്കല്‍

[Soochippikkal‍]

[Chithreekaranam]

Representational

വിശേഷണം (adjective).

പ്രാതിനിധ്യ വിഷയകമായ

[Praathinidhya vishayakamaaya]

Representational Art

യഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെ വരച്ചുകാണിക്കുന്ന കല

[Yathaar‍ththyatthe varacchukaanikkunna kala]

Presentation Graphics

വ്യാപാരാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനായി സ്ലൈഡറുകള്‍ ,ട്രാന്‍സ്‌പരന്‍സികള്‍ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്‌ തൊഴില്‍ ശാഖ

[Vyaapaaraavashyangal‍kka pradar‍shippikkaanaayi slydarukal‍ ,traan‍sparan‍sikal‍ enniva undaakkiyetukkunnathil‍ shraddhikkunna graaphiku theaazhil‍ shaakha]

Oral Presentation

വാചികാവതരണം

[Vaachikaavatharanam]

Check Out These Words Meaning in Malayalam

Browse dictionary by letters.

MALAYALAM DICTIONARY - Free Online Malayalam Dictionary

Free Online Malayalam dictionary. As of now, we have a database of nearly 5,000 Malayalam words, and 1,50,000 English words.

You can also contribute words and help others by sharing your knowledge through 'contribue' tab

Enter the word in the text box below and click search

Enter corresponding words in the text boxes below and click Submit

malayalam meaning of word presentation

 • ​ News
 • ​ Health & Beauty
 • ​ Ayurveda Treament
 • ​ Automobile
 • ​ Ringtones
 • ​ Astrology
 • ​ Love Calculator
 • ​ Calendars
 • ​ Panchang
 • ​ Travel
 • ​ Movies
 • ​ Bikes
 • ​ Education
 • ​ Kids & Baby Names
 • ​ Health Calculators

presentation in Malayalam മലയാളം

 • കാണിക്കല്‍ ⇄ presentation malayalam
 • നിവേദനം ⇄ presentation malayalam
 • സംഭാവന ⇄ presentation malayalam
 • സമ്മാനിക്കല്‍ ⇄ presentation malayalam

presentation in Dogri डोगरी

 • पेशकश ⇄ presentation dogri

presentation in Gujarati ગુજરાતી

 • દ રબારમાં ⇄ presentation gujarati
 • નાટકનો પ ્રયોગ ⇄ presentation gujarati
 • પ્રદર્શન ⇄ presentation gujarati
 • ભેટ આપવી તે ⇄ presentation gujarati
 • વિધ િસરની ઓળખાણ ⇄ presentation gujarati
 • –ને ભેટ આપવી તે ⇄ presentation gujarati

presentation in Hindi हिन्दी

 • अर्पण ⇄ presentation hindi
 • उपस्थित करना ⇄ presentation hindi
 • दिखाव ⇄ presentation hindi
 • प्रतिपादन ⇄ presentation hindi
 • प्रदर्शन ⇄ presentation hindi
 • प्रस्तुति ⇄ presentation hindi
 • भेंट ⇄ presentation hindi

presentation in Kannada ಕನ್ನಡ

 • ಅರ್ಪಿತ ⇄ presentation kannada
 • ನಿರೂಪಣೆ ⇄ presentation kannada
 • ನಿವೇದನ ⇄ presentation kannada
 • ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ⇄ presentation kannada
 • ಮಮ್ಡನೆ ⇄ presentation kannada
 • ವಕ್ಕಣೆ ⇄ presentation kannada
 • ವಾದಸರಣಿ ⇄ presentation kannada

presentation in Kashmiri कॉशुर

 • پیٚشکَش ⇄ presentation kashmiri

presentation in Maithili মৈথিলী

 • उपायन ⇄ presentation maithili
 • निरूपण ⇄ presentation maithili
 • प्रस्तुतीकरण ⇄ presentation maithili

presentation in Marathi मराठी

 • उपन्यास ⇄ presentation marathi
 • कार्यक्रम ⇄ presentation marathi
 • दर्शन ⇄ presentation marathi
 • पुढे मांडणे ⇄ presentation marathi
 • प्रदान ⇄ presentation marathi
 • प्रस्तुति ⇄ presentation marathi
 • प्रस्तुती ⇄ presentation marathi
 • मांडणी ⇄ presentation marathi
 • संप्राप्ति ⇄ presentation marathi
 • सादर करणे ⇄ presentation marathi
 • सादरीकरण ⇄ presentation marathi

presentation in Sindhi سنڌي

 • نذرانو، آڇ، پيشڪش ⇄ Presentation sindhi

presentation in Tamil தமிழ்

 • (காட்சி ⇄ presentation tamil
 • நிகழ்ச்சி) வழங்குதல் ⇄ presentation tamil
 • நிறைவேற்றுதல் ⇄ presentation tamil

presentation in Telugu తెలుగు

 • ఖ్రిష్టుగుడికి పాదిరిగా నియమించడము. బహుమాన మివ్వడమునకై సిద్ధపరచిన ప్రతి. ⇄ presentation telugu
 • యివ్వడము ⇄ presentation telugu

presentation in English

 • presentation ⇄ presentation , noun. 1. the act of giving; delivering. Ex. the presentation of a gift. 2. the gift that is presented. Ex. The presentation to the ambassador was a beautiful sword. 3. the act of bringing forward; offering to english

presentation in Malayalam

presentation | Malayalam dictionary translates English to Malayalam and Malayalam to English presentation words      presentation phrases with presentation synonyms presentation antonyms    presentation pronunciations .

presentation meaning in Malayalam

presentation in Malayalam    Malayalam of translation of presentation    Malayalam meaning of presentation    what is presentation in Malayalam    dictionary definition, antonym, and synonym of presentation

Thesaurus: Synonym & Antonym of presentation

Indian Official Languages Dictionary is significantly better than Google translation offers multiple meanings, alternate words list of presentation    presentation phrases    with similar meanings in Malayalam മലയാളം, Malayalam മലയാളം dictionary    Malayalam മലയാളം presentation translation    presentation meaning    presentation definition    presentation antonym    presentation synonym Malayalam language reference work for finding synonyms,   antonyms of presentation .

This page is an online lexical resource, contains a list of the presentation like words    in a Malayalam language in the order of the alphabets, and that tells you what they mean, in the same or other languages including English.

What is 'presentation' meaning in Malayalam?

Input a term presentation by either copy & post, drag & drop, or simply by typing in the search box. meanings of presentation will be translated.

Indian Official Languages Dictionary - KHANDBAHALE.COM | भारतीय राजभाषा शब्दकोश - खांडबहाले.कॉम is a digital dictionary platform for 22 Official Languages of India with an extensive vocabulary of 10+ million words, meanings & definitions. The languages offered along with English are Assamese (অসমীয়া) Bengali (বাংলা) Bodo (बड़ो) Dogri (डोगरी) Gujarati (ગુજરાતી) Hindi (हिन्दी) Kannada (ಕನ್ನಡ) Kashmiri (कॉशुर) Konkani (कोंकणी) Maithili (মৈথিলী) Malayalam (മലയാളം) Manipuri (মৈতৈলোন্) Marathi (मराठी) Nepali (नेपाली) Oriya (ଓଡ଼ିଆ) Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) Sanskrit (संस्कृतम्) Santali (ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ) Sindhi (سنڌي) Tamil (தமிழ்) Telugu (తెలుగు) Urdu (اُردُو)

To translate or to learn languages, download our Award-Winning language apps for Windows and Android devices. Download Android-based Language Apps Download Windows-based Language Softwares language services like Web-Browser Language Plug-ins. We have multiple projects going on, you are welcome to join our language projects.

 •  › 
 • malayalam-dictionary-translation-meaning-of-presentation

LearnEntry-is-an-education-website

Presentation meaning in Malayalam

Presentation meaning in Malayalam. Here you learn English to Malayalam translation / English to Malayalam dictionary  of the word ' Presentation ' and also play  quiz in Malayalam words starting with  P  also play  A-Z dictionary quiz . To learn Malayalam language , common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. This way to learn Malayalam language quickly and learn  daily use sentences  helps to improve your Malayalam language. If you think too hard to learn Malayalam language, 1000 words will helps to learn Malayalam language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. Below you see how to say Presentation in Malayalam.

How to say 'Presentation' in Malayalam

അവതരണം avatharanam

Learn also: Presentation in different languages

Play & Learn Malayalam word starts with P Quiz

Top 1000 malayalam words.

Here you learn top 1000 Malayalam words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Malayalam meanings with transliteration.

Daily use Malayalam Sentences

Here you learn top Malayalam sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Malayalam meanings with transliteration.

Malayalam Vocabulary

malayalam meaning of word presentation

Malayalam Grammar

Malayalam dictionary.

malayalam meaning of word presentation

Fruits Quiz

malayalam meaning of word presentation

Animals Quiz

malayalam meaning of word presentation

Household Quiz

malayalam meaning of word presentation

Stationary Quiz

malayalam meaning of word presentation

School Quiz

malayalam meaning of word presentation

Occupation Quiz

All languages

LearnEntry-up_arrow

malayalam meaning of word presentation

Dictionary Malayalam - Malayalam

Translations from dictionary malayalam - malayalam, definitions, grammar.

In Glosbe you will find translations from Malayalam into Malayalam coming from various sources. The translations are sorted from the most common to the less popular. We make every effort to ensure that each expression has definitions or information about the inflection.

In context translations Malayalam - Malayalam, translated sentences

Glosbe dictionaries are unique. In Glosbe you can check not only Malayalam or Malayalam translations. We also offer usage examples showing dozens of translated sentences. You can see not only the translation of the phrase you are searching for, but also how it is translated depending on the context.

Translation memory for Malayalam - Malayalam languages

The translated sentences you will find in Glosbe come from parallel corpora (large databases with translated texts). Translation memory is like having the support of thousands of translators available in a fraction of a second.

Pronunciation, recordings

Often the text alone is not enough. We also need to hear what the phrase or sentence sounds like. In Glosbe you will find not only translations from the Malayalam-Malayalam dictionary, but also audio recordings and high-quality computer readers.

Picture dictionary

A picture is worth more than a thousand words. In addition to text translations, in Glosbe you will find pictures that present searched terms.

Automatic Malayalam - Malayalam translator

Do you need to translate a longer text? No problem, in Glosbe you will find a Malayalam - Malayalam translator that will easily translate the article or file you are interested in.

It's nice to welcome you to the Glosbe Community. How about adding entries to the dictionary?

Add translation

Help us to build the best dictionary.

Glosbe is a community based project created by people just like you.

Please, add new entries to the dictionary.

Recent changes

Statistics of the malayalam - malayalam dictionary, language malayalam.

Meaning In Hindi

 • Vocabulary »
 • 3100 Most Common Daily Use...... »

3100 Most Common Daily Use English-Malayalam Words And Their Meaning

Hello, and welcome to our new vocabulary learning post in English and Malayalam. In this article, we will discuss over 3100 of the most frequent English and Malayalam words/terms that we use in our everyday lives.

english malayalam words and their meaning

It is important to know English and Malayalam terms in order to master both languages. Because you should be aware that any English or Malayalam word is made up of letters, and sentences are made up of groupings of words from that language.

We converse with people on a daily basis and use a lot of English or Malayalam words or sentences for the conversation. However, if you want to learn a new language, you must first learn how to form sentences in that language, and in order to do so, you must be familiar with English and Malayalam terms or words.

If you wish to learn Malayalam from English or English from Malayalam, and you already know one of these two languages and the terms in that language, learning another language will not be too tough for you.

The easiest way to learn these languages is to acquire vocabulary in both English and Malayalam. Here is a collection of 3100 English to Malayalam or Malayalam to English words meaning vocabulary that may assist you to study both languages according to your needs.

3100 Daily Use English To Malayalam Words And Vocabulary

Wow, that was an impressive list of 3100 English and Malayalam terms. In this word list, I’ve included all of the English and Malayalam words with their meaning that are commonly used in our everyday lives, as well as in regular colloquial speech.

Malayalam Language And Their Words | Malayalam words

Malayalam is a prominent major language that is mostly spoken and understood in Kerala, India.

Malaya (മലയാളം, Malayam) or Karel (കൈരളി, Karel) is a major language spoken in the Indian state of Kerala. It comes from the Dravidian language family. Apart from Kerala, it is spoken by Malayalis in Kanyakumari in Tamil Nadu and Dakshina Kannada district of Karnataka in the north, Lakshadweep, and many other countries.

In terms of language and script, Malayalam is quite similar to Tamil. It has been influenced by Sanskrit since the first century BC. To conform to the Malayalam language, the Sanskrit words have been modified.

The fact that Malayalam ranks 36th in the world and 8th in India in terms of native speakers gives you an idea of how popular it is.

According to census data, the total amount of persons who speak it is over 38 million, which is quite incredible.

All words in Malayalam are made up of Malayalam characters, and Malayalam sentences are made up of these Malayalam words, which we use in everyday conversation to express our ideas and feelings to others.

You must know the Malayalam alphabet if you wish to learn all of the Malayalam words and phrases. Click here to learn more about the Malayalam alphabet .

If you already know English and wish to learn Malayalam from English, you’ll need to remember the English to Malayalam word meanings listed above.

English Languages And Their Words With Malayalam Meaning

We all know that English is a globally known language that is spoken and understood by people all over the world, however, Malayalam is not a global language.

True, there are only a few nations where everyone knows English, and English is spoken and understood by many fewer people in the rest of the world; for example, all Malayalam speakers are unaware of English.

I just mean that there are fewer persons who are fluent in both English and Malayalam.

English can be considered a global language. So, if you wish to learn English from Malayalam, keep in mind the Malayalam to English word definitions or meanings and vocabulary listed above.

If you just know Malayalam and wish to move to an area or nation where no one speaks Malayalam, it will be very difficult for you to live there. However, if you know English in addition to Malayalam, it will be much easier for you to live there. You realize that the world is at your fingertips and you can arrive from anywhere.

I say this because English speakers can be found all over the world, but Malayalam is only spoken in India and a few other nations by Kerala’s people.

English To Malayalam Dictionary | English-Malayalam Word Meaning

Many persons have a strong command of the English language and can read, speak, and write it, yet they are unable to understand Malayalam.

The good news is that learning Malayalam isn’t all that tough. If you wish to learn Malayalam, you should first master the Malayalam alphabet and then go on to learning Malayalam words.

To that end, I’ve compiled a list of 3100 Malayalam terms together with their English translations. This English to Malayalam vocabulary or English to Malayalam word definition, English words meaning in Malayalam can assist you in comprehending Malayalam.

Malayalam To English Dictionary | Malayalam-English Word Meaning

There are also many persons who are fluent in Malayalam. They can read Malayalam, speak Malayalam, and write Malayalam, but they are unable to comprehend English correctly.

But the good news is that learning English from Malayalam is not hard. If you wish to learn English, you should first master the English alphabet and then go on to learning English words.

For that, I’ve included 3100 English terms along with their Malayalam translations. Understanding English terms is easier with Malayalam to English vocabulary or Malayalam to English word meaning, Malayalam words meaning in English .

Daily use words list in different languages with meaning

 • English to Hindi words list
 • English to Marathi words list
 • English to Bengali words list
 • English to Tamil words list
 • English to Punjabi words list
 • English to Kannada words list
 • English to Odia (Oria) words list
 • English to Urdu words list
 • English to Gujarati words list
 • English to Telugu words list

I hope you grasped all of the English to Malayalam and Malayalam to English word meanings definitions . I just did my best to teach you English and Malayalam terms in a simple manner.

I’ve included a list of 3100 most common Malayalam to English and English to Malayalam word meaning with definitions in this post. This collection of 3100 words will assist you in learning these two well-known languages. Finally, I’d like to remind you that if you like this post on everyday English and Malayalam word meanings and vocabulary, or if you found it useful, please share it with your friends and family on social media.

Related Articles

animals name in hindi english

4 thoughts on “3100 Most Common Daily Use English-Malayalam Words And Their Meaning”

Hallo sir, i would like to inform a mistake.After the (mixture) word the malayalam meaning are desorder. please check and correct .

Junaid thank you very much to inform us about the mistake. Your dedication, focus, and hard work will take you towards success. May God bless you. Thanks.

Plz send this pdf in my gmail

It is very use full

Leave a Comment Cancel reply

 • Dictionaries home
 • American English
 • Collocations
 • German-English
 • Grammar home
 • Practical English Usage
 • Learn & Practise Grammar (Beta)
 • Word Lists home
 • My Word Lists
 • Recent additions
 • Resources home
 • Text Checker

Definition of Malayalam noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

Join our community to access the latest language learning and assessment tips from Oxford University Press!

Nearby words

Amnah Khan

 • , October 25, 2023

40+ Basic Malayalam Words And Phrases: An Easy Guide

Basic Malayalam Words and Phrases-ling app

Learn basic Malayalam words and phrases with the Ling App, designed to make language learning as simple as possible. Also, it uses a variety of interactive learning methods and mini-games to make learning workable and enjoyable.

Malayalam is a Dravidian language family member belonging to the South Dravidian subgroup. Over 35 million people speak the language in the early twenty-first century. Malayalam is primarily spoken in India, where it is the official language of Kerala and Lakshadweep, both of which are union territories. However, in some areas of Karnataka and Tamil Nadu, multilingual people also speak it. 

Basic Malayalam Words And Phrases

Are you interested in the culture of the Kerala people? Malayalam is the native language of Kerala, a state in India with a significant population. If you plan to visit Kerala or interact with Malayalam speakers, knowing basic words and phrases will enable you to communicate more effectively and build connections with the locals. And let’s not forget about the beauty of Kerala! It is a popular tourist destination known for its stunning backwaters, beautiful beaches, and vibrant festivals. Knowing basic Malayalam words and phrases can make your travel experience more convenient, as you’ll be able to navigate through the local areas, order food, ask for directions, and engage in basic conversations with ease.

Overall, learning basic Malayalam words and phrases not only encourages language learners to push beyond their language interests. It also deepens cultural understanding, boosts personal growth, enhances travel experiences, and expands career possibilities.

Here are some introductions in Mayalam to start learning!

Introductions In Malayalam

Malayalam-Words-And-Phrases-Ling-App-words-vocabulary-2

Important Malayalam Short Dialogues

Excited to learn more Malayalam? Let’s keep going! The following short dialogues will save you time in learning the Malayalam language conveniently.

Malayalam-Words-And-Phrases-Ling-App-words-sentences-2

Other Malayalam Basic Words And Sentences

To make your challenges even more convenient for you to accomplish, we have compiled some more phrases. These will play a vital role in learning Malayalam quickly. These words and sentences are as follows.

About The Malayalam Language

Kerala’s official language is Malayalam, but it is also home to a variety of other languages. There are five primary varieties of this language spoken in Kerala, and 90 percent of Keralites say it. The other languages spoken are English and Tamil. Kerala places a high value on education, and practically everyone speaks English. If you know any of these languages, communicating with the natives will be simple.

Malayalam Grammar

Malayalam, like other Dravidian languages, is agglutinative. It means that it forms words and expresses grammatical functions by adding suffixes one after another. However, in Malayalam, there is no ultimate limit to the length and scope of agglutination, which can lead to extremely long words.

Malayalam Vocabulary

There are many languages from which this language has acquired words. Sanskrit, Arabic, Persian, Hindi, Urdu, Dutch, and English are among these languages. Sanskrit, Urdu, and Tamil give most vocabulary borrowings.

In addition, new words are formed through compounding and reduplication. That’s why compound nouns are very common. Also, a lot of onomatopoeic terms are there are duplicated.

Difficulty Level Of Malayalam

Malayalam is a complicated language to learn, owing to its long words and occasionally tricky pronunciation. However, don’t let this discourage you from mastering this musical language. After all, there isn’t a single language that isn’t difficult to learn. However, learning Malayalam becomes less of a challenge when you concentrate on your accomplishments rather than your difficulties.

It’s more important to stay motivated when learning a language than to pick an “easier” language. So, divide down your Malayalam learning and congratulate yourself on your accomplishments. Moreover, keep in mind that it makes no difference how long it takes you to learn Malayalam. All that matters is that you’re making progress toward your objectives.

Malayalam Dialects

According to Ethnologue , the Malayalam dialects are Nagari-Malayalam, Malabar, North Kerala, Pulaya, Central Kerala, Namboodiri, South Kerala, Kayavar, Nair, Mappila, Kasargod, and Nasrani. The community dialects are Arabi Malayalam, Namboodiri, Nasrani, Pulaya, and Nair.

Formal Vs. Informal Malayalam

There are two basic styles of Malayalam: formal and informal. In radio and television broadcasts, and public speaking, the formal style is used, while the informal one is spoken with relatives, friends, or children. 

 If you want to  learn Malayalam , then knowledge of some primary words is necessary. However, learning another language might not seem as easy as it looks. Use the Ling app to master the Malayalam language. Following are some essential Malayalam words and phrases that will help you out in learning the language.

Learn Malayalam Language And Speak Like A Native

It was an elementary guide to the Malayalam language. I hope you can now understand some Malayalam basic words and phrases . Further, if you want to explore more about this language more, join one of the best and most feasible language-learning apps, such as the Ling app . It will help you to learn the Malayalam language or 60+ other languages with fun and ease.

Download the Ling app from the App Store or Google Play . Check it out now!

Amnah Khan

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

flag-th

People also read

dating culture in korea ling app

Korean Dating Culture: 5+ Must-Know Facts

malayalam meaning of word presentation

Korean Flag: An Easy Guide To The 5 Epic Symbols

Confusing Korean Words- Featured Ling App

6 Confusing Korean Words You Need To Learn Today

korean words for candies banner with sugar candies from squid game in the background

6 Easy Korean Words For Candies Today

Korean basic job interview questions

#1 Amazing Guide On Korean Basic Job Interview Questions!

malayalam meaning of word presentation

Korean Verb Conjugation: 3 Useful Tenses

What makes learning with ling special, interactive exercises.

Improve your pronunciation by starting a conversation with our app’s interactive chatbot

Engaging activities

Practice your skills with mini-games and track your progress with fun quizzes

Mix of languages

Choose from over 60 languages, both big and small, and listen to audio from native speakers

Proven results

Backed by linguistic research, our learning methods can help you achieve fluency in record time

Southeast Asia

East europe.

© 2024 Simya Solutions Ltd.

IMAGES

 1. Malayalam Alphabet Words

  malayalam meaning of word presentation

 2. English- Malayalam Essential Vocabularies

  malayalam meaning of word presentation

 3. Malayalam meaning of english words list

  malayalam meaning of word presentation

 4. English-Malayalam Bilingual Dictionary (With CD)

  malayalam meaning of word presentation

 5. English vocabulary with malayalam meaning pdf

  malayalam meaning of word presentation

 6. Malayalam Pronunciation: The Basics

  malayalam meaning of word presentation

VIDEO

 1. Learn simple vocabulary words meaning in malayalam #manglishnest #learnenglish #vocabularywords

 2. Learn simple vocabulary words meaning in Malayalam #learnenglish #vocabularywords #oettips

 3. Learn simple vocabulary words meaning in Malayalam #learnenglish #vocabularywords #oettips

 4. Learn simple vocabulary words meaning in Malayalam #oettips #vocabularywords #shorts

 5. Learn simple vocabulary words meaning in malayalam #learnenglish #vocabularywords #oettips

 6. Learn simple vocabulary words meaning in Malayalam #learnenglish #vocabularywords #oettips

COMMENTS

 1. "Presentation" Malayalam meaning. മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം

  One who knows past -present and future നാമം ഭൂതവർത്തമാനഭാവികാലങ്ങൾ അറിവുള്ളവൻ Oral presentation നാമം

 2. presentation

  a show or display; the act of presenting something to sight or view Synonyms demonstration, presentment Examples "he gave the customer a demonstration" "the presentation of new data" the activity of formally presenting something (as a prize or reward) Example "she gave the trophy but he made the presentation" a visual representation of something

 3. Google Translate

  വാക്കുകൾ, വാചകങ്ങൾ, വെബ് പേജുകൾ എന്നിവ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് 100 ...

 4. ഓളം ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം നിഘണ്ടു

  ലക്ഷക്കണക്കിന് വാക്കുകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമുള്ള അതിവേഗ ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം, മലയാളം-മലയാളം നിഘണ്ടു. The fast English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundreds of thousands of words and definitions

 5. presentations

  presentations meaning in Malayalam. What is presentations in Malayalam? Pronunciation, translation, synonyms, examples, rhymes, definitions of presentations ...

 6. Presentation Meaning in Malayalam, Definition of Presentation in

  Presentation നിവേദനം സംഭാവന നാമം Noun പ്രകാശനം അവതരണം സമ്മാനിക്കുന്ന വസ്‌തു പ്രതിപാദനം കാണിക്കല്‍ ഉപഹാരം കൊടുക്കല്‍ പ്രസവത്തില്‍ ആദ്യം കാണുന്ന ശിശുഭാഗം ക്രിയ Verb കൊടുക്കല്‍ സമ്മാനിക്കല്‍...

 7. presentation in Malayalam

  Check 'presentation' translations into Malayalam. Look through examples of presentation translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

 8. പരിപാടി (paripati)

  What is പരിപാടി meaning in English? The word or phrase പരിപാടി refers to a performance (or series of performances) at a public presentation, or a system of projects or services intended to meet a public need, or (computer science) a sequence of instructions that a computer can interpret and execute, or a radio or television show, or an announcement of the events ...

 9. Presentation Meaning in Malayalam : Presentation in Malayalam

  This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who ...

 10. Presentation Meaning in Malayalam

  Presentation Meaning in Malayalam, Presentation in Malayalam, Presentation Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : Malayalam to English Free Dictionary : Meaning of Presentation in Malayalam : Online Malayalam English Free Dictionary Online pronounciation in malayalam and english, transliteration, manglish word , copy word description.

 11. Malayalam Dictionary

  Free Online Malayalam dictionary. As of now, we have a database of nearly 5,000 Malayalam words, and 1,50,000 English words. You can also contribute words and help others by sharing your knowledge through 'contribue' tab. Enter the word in the text box below and click search.

 12. presentation meaning in Malayalam മലയാളം #KHANDBAHALE

  presentation meaning in Malayalam മലയാളം is a translation of presentation in Malayalam മലയാളം dictionary. Click for meanings of presentation, including synonyms, antonyms.

 13. English to Malayalam Dictionary

  IndiaDict's English to Malayalam Dictionary. It lets you search and get Malayalam meaning of a English word in less than a few seconds. As you may know, millions of English speaking people in India and around the world are looking for English to Malayalam online dictionary, So, here at IndiaDict, we proud to provide you the best and free English to Malayalam dictionary here.

 14. Presentation meaning in malayalam

  Presentation meaning in Malayalam. Here you learn English to Malayalam translation / English to Malayalam dictionary of the word Presentation and also play quiz in Malayalam words starting with P also play A-Z dictionary quiz. To learn Malayalam language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

 15. English to Malayalam Dictionary

  Presentations: Malayalam Meaning: അവതരണങ്ങൾ the proffering or giving of something to someone, especially as part of a formal ceremony., Usage: ⇒ the presentation of certificates to new members: Synonyms: Antonyms:

 16. The Malayalam

  Translations from dictionary Malayalam - Malayalam, definitions, grammar. In Glosbe you will find translations from Malayalam into Malayalam coming from various sources. The translations are sorted from the most common to the less popular. We make every effort to ensure that each expression has definitions or information about the inflection.

 17. public presentation

  What is public presentation meaning in Malayalam? The word or phrase public presentation refers to a dramatic or musical entertainment. See public presentation meaning in Malayalam, public presentation definition, translation and meaning of public presentation in Malayalam.Find public presentation similar words, public presentation synonyms.

 18. 3100 Daily Use English-Malayalam Words And Their Meaning: Vocabulary

  For that, I've included 3100 English terms along with their Malayalam translations. Understanding English terms is easier with Malayalam to English vocabulary or Malayalam to English word meaning, Malayalam words meaning in English. Daily use words list in different languages with meaning. English to Hindi words list; English to Marathi words ...

 19. Malayalam to English Dictionary

  IndiaDict's Malayalam to English Dictionary. It lets you search and get English meaning of a Malayalam word in less than a few seconds. As you may know, millions of Malayalam speaking people in India and around the world are looking for Malayalam to English online dictionary, So, here at IndiaDict, we proud to provide you the best and free ...

 20. malayalam noun

  Word Origin early 19th cent.: from Malayalam, from mala (Tamil malai) 'mountain' + āḷ 'man'. Questions about grammar and vocabulary? Find the answers with Practical English Usage online, your indispensable guide to problems in English.

 21. oral presentation

  What is oral presentation meaning in Malayalam? The word or phrase oral presentation refers to delivering an address to a public audience. See oral presentation meaning in Malayalam, oral presentation definition, translation and meaning of oral presentation in Malayalam.Find oral presentation similar words, oral presentation synonyms.

 22. 40+ Basic Malayalam Words And Phrases: An Easy Guide

  40+ Basic Malayalam Words And Phrases: An Easy Guide. Learn basic Malayalam words and phrases with the Ling App, designed to make language learning as simple as possible. Also, it uses a variety of interactive learning methods and mini-games to make learning workable and enjoyable. Malayalam is a Dravidian language family member belonging to ...